Categories
Raspberry Pi Projects

ทำกล้องวงจรปิด ด้วย Raspberry Pi และแจ้งเตือนผ่าน LINE

การทำ กล้องวงจรปิด ด้วย USB Webcam และ Raspberry Pi พร้อมตั้งค่าให้ส่งอีเมล์ด้วย SMTP ของ Gmail เมื่อตรวจจับภาพเคลื่อนไหวได้ และสามารถดูออนไลน์ได้ด้วยครับ